Alkohol och Droger

Alkohol och Droger

Alkohol, läkemedel och droger är några av orsakerna till att det årligen dör omkring 250 personer och skadas 20 000 personer i vägtrafikolyckor i Sverige.

Alkohol- och drogpåverkad körning förekommer såväl bland privata förare som bland yrkesförare. Ungefär 10 procent av Sveriges vuxna befolkning har problem med alkohol och droger. Ett stort antal av dessa finns på våra arbetsplatser, så även inom taxinäringen. 

Alkolås

En av nycklarna för att uppnå trafiksäkrare transporter är att införa alkolås i fordon. Man beräknar att var fjärde trafikolycka i Sverige skulle undvikas om det infördes alkolås i alla fordon. Inom taxinäringen har det blivit allt vanligare med taxibilar som har alkolås, och många taxiföretag har infört detta i alla sina taxibilar.

Narkotika och läkemedel förekommer också i arbetslivet, även om det inte är lika vanligt förekommande som alkohol. Användningen av narkotika och läkemedel är svårare att bedöma än alkohol och därför måste andra förhindrande åtgärder vidtas. Årligen drogtestas omkring 30000 personer på sina arbetsplatser när arbetsgivaren har misstänkt att den anställde är drogpåverkad i arbetet. Om taxiföretaget misstänker att en taxiförare använder droger i arbetet kan företaget låta utföra en drogtest på taxiföraren.

Alkohol- och drogpolicy

Alla taxiföretag ska, som en del av sitt systematiska arbetsmiljöarbete, klargöra för sina taxiförare vilka interna regler och rutiner som gäller om en taxiförare är påverkad av alkohol eller andra droger på jobbet. Taxiföretaget bör därför ta fram en policy som klargör företagets syn på alkohol och droger och som beskriver vad som händer när en taxiförare har missbruksproblem. För att policyn ska få en bra förankring i verksamheten är det viktigt att involvera taxiförarna när policyn utarbetas.

Av policyn bör framgå:

  • att det inte är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger i taxijobbet
  • vilket förebyggande arbete taxiföretaget bedriver vad gäller alkohol och droger 
  • taxiföretagets roll och uppgifter vid misstanke om missbruksproblem
  • taxiföretagets agerande när det är uppenbart att en taxiförare har missbruksproblem.

Användbara webbsidor

Mer om alkohol och droger på Prevents webbplats 

ALNA

ALNA är en resurs för företag och organisationer när det gäller att hantera bruk av alkohol, läkemedel och droger i arbetslivet. Det är en partsgemensam ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och landsting, Arbetsgivarförbund för ideella organisationer samt LO, Saco och TCO.

ALNA ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel och droger i arbetslivet. De hjälper till att utforma och implementera en alkohol- och drogpolicy. De ställer upp som ”bollplank” och support i akuta situationer, erbjuder öppna kurser och skräddarsydd utbildning, gör utredningar om rehabilitering och behandling med mera.

Taxiföretaget kan bli medlem i ALNA och får då tillgång till professionellt stöd i frågor rörande bruket av alkohol, läkemedel och narkotika i arbetslivet.

Mer om ALNA

Frågor att fundera över och diskutera

  • Finns alkolås installerade i taxiföretagets bilar?
  • Har taxiföretaget någon skriftlig policy om alkohol och droger? 
  • Utförs drogtester på taxiförare som misstänks använda droger?
  • Vilken hjälp erbjuds taxiförare med alkohol och/eller drogproblem?
  • Andra synpunkter på ämnet Alkohol och droger?