Stress

Stress

Enligt en rapport från Transportarbetareförbundet år 2013 upplevde nästan hälften av alla taxiförare stress av någon anledning och som påverkade dem negativt i jobbet. Taxiförarna ansåg att stressen påverkade deras trafikbeteende negativt. Enligt utredaren var de viktigaste orsakerna till stressen en överetablerad och starkt prispressad taxibransch, vilket gav upphov till både tidsmässiga och ekonomiska stressfaktorer.

Genomsnittsarbetstiden för de över 1000 tillfrågade taxiförarna i undersökningen låg på runt 190 timmar per månad. De taxiförare som enbart körde privatresor jobbade mest och hade ackordslön (provisionsbaserad lön) i större utsträckning än de andra. De som enbart jobbade med färdtjänst och sjukresor jobbade minst, men till fast lön. Samtidigt var de som enbart körde färdtjänst och sjukresor den grupp där flest kände sig stressade.

Artikel i SVT Nyheter om rapporten från Transportarbetareförbundet

Det finns ett starkt samband mellan stress och olyckor. Vetenskapliga undersökningar visar på att ökad stress ökar risken för att en olycka kan inträffa. Stress är därmed en trafiksäkerhetsfråga. 

Några vanliga stressfaktorer för taxiförare

Trafiksituationen

Stor omfattningen av fordons-, gång- och cykeltrafik samtidigt under perioder av rusningstrafik kan ge upphov till hög stress hos taxiförare. Alla sinnen måste var aktiverade till 100%. En kollision eller påkörning är inte något taxiföraren vill vara med om. Under dessa förhållanden är stresspåslaget högt.

Teknisk utrustning i taxibilen

En taxibil har teknisk informationsutrustning som pockar på uppmärksamhet. Att samtidigt ha koll på trafiken och informationsutrustningen kan, förutom att det medför trafiksäkerhetsrisker, ge upphov till stresspåslag. Det är viktigt att färdvägsdisplay (GPS), Vector och taxameter är tydlig och enkel att tolka och manövrera. Ljudsignaler från informationstekniken för att påkalla uppmärksamhet är också en stressfaktor för taxiföraren.

Stressade kunder i taxibilen

Som taxiförare händer det ibland att kunden är ute i sista minuten och muntligt kräver att det måste gå undan, vilket skapar en svår balansgång för taxiföraren. Taxiföraren vill tillfredsställa kundens behov samtidigt som taxiföraren måste ta hänsyn till trafiksäkerhet och laglydighet. Det kan kännas svårt för taxiföraren att säga till kunden att man gör så gott man kan inom ramen för trafikbestämmelserna.

Otrevliga kunder i taxibilen

Ibland, men inte ofta, händer det att taxiföraren får en kund i taxibilen som är oförskämd. Oftast handlar det om sura, stressade eller berusade personer. Du kanske skulle vilja stanna bilen och kasta ut personen ur taxibilen, men vet samtidigt att det inte är någon bra idé. I en sådan situation där du tvingas ta emot en massa skit och samtidigt inte kan göra någonting ökar naturligtvis ditt stresspåslag.

Annat som ger taxiföraren stresspåslag

Ibland händer det att även den bäste taxiföraren gör en felhantering i den tekniska utrustningen. Detta kan ge ökat stresspåslag om du har svårt att rätta till felet. Stressnivån blir då extra hög om man sedan tidigare känt sig stressad. Vid hög stressnivå försämras koncentrations- och minnesförmågan. Det gör att det kan vara svårt att rätta till felhanteringen eftersom situationen ger upphov till ett visst mått av blackout.

Andra exempel på situationer som kan ge högt stresspåslag är när taxiföraren under färd till en destinationszon har bokat in sig på taxizonen i förväg. Taxiföraren har då en begränsad tid för att nå zonen. En timer visar under nedräkning återstående tid och det gäller att komma in i zonen innan tiden går ut.  På displayen visas också taxiförarens turordningsnummer bland taxibilarna som är i eller inbokade till zonen. Hinner taxiföraren inte in i zonen i tid hamnar denne sist i kön. 

Ett tredje exempel är den press som taxiförare känner för att lyckas köra in tillräckligt med pengar under dagen. Ett krav som kan komma från flera håll, inte minst från taxiföraren själv för att uppnå en tillräcklig månadsinkomst att leva på. Kravet stressar taxiföraren, något som på sikt kan ge upphov till ohälsa.

Taxiförare arbetar för mycket.

Så mycket jobbar taxiförare.

Användbara webbsidor

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Förebygg arbetsrelaterad stress – Broschyr från Arbetsmiljöverket

Frågor att fundera över och diskutera

 • Blir du som taxiförare stressad under arbetet? – I så fall av vad?
  • a. Trafiksituationen?
  • b. Tekniska utrustningen?
  • c. Stressade kunder?
  • d. Otrevliga kunder?
  • e. Annat?
 • Hur upplever du stresspåslaget och hur påverkar det dig?
 • Hur hanterar du din stress?
 • Känner du behov av att bättre kunna hantera de situationer som framkallar stresspåslag?
 • Andra reflektioner om stress i taxiarbetet?