Företagshälsan

Företagshälsan

Företagshälsovården eller företagshälsan som det även kallas erbjuder tjänster inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Till den vänder sig företag för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Både arbetsgivarorganisationer och fackförbund rekommenderar företag att ta hjälp och stöd från företagshälsovården.

Exempel på tjänster som företagshälsovården kan erbjuda ett taxiföretag:

Utbildning i arbetsmiljöfrågor. Kan ge grundläggande eller specifika kunskaper om arbetsmiljö och hälsa. Utbildningarna kan anpassas till taxiföretagets specifika verksamhet och förhållanden. Företagshälsovården har sakkunskap inom fysisk arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö samt hälsa. 

Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kan ge vägledning vid utformning av taxiföretagets systematiska arbetsmiljöarbete. Kan hjälpa till att ta fram en arbetsmiljöpolicy, utarbeta rutiner för arbetsmiljöarbetet och delta vid arbetsmiljökartläggningar och riskbedömningar samt lämna åtgärdsförslag.

Ergonomi. Felaktiga arbetsställningar och tunga lyft kan orsaka belastningsbesvär.  Stress och belastningsbesvär är de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Den ergonomiska kompetensen inom företagshälsovården kan hjälpa till att identifiera de fysiska belastningsrisker som finns i taxiarbetet, samt föreslå ergonomiskt passande åtgärder.

Arbetsanpassning och rehabilitering. Taxiföretaget kan få hjälp med att fånga upp tidiga signaler på ohälsa bland taxiförarna. Ge råd hur kontakten med sjukskrivna ska skötas. Finns det behov av rehabiliteringsinsatser kan företagshälsovården medverka vid rehabiliteringsutredningar och föreslå anpassningar av arbete och arbetsplats.

Olyckor, allvarliga tillbud och arbetssjukdom. Om en arbetsolycka eller ett allvarligt tillbud inträffar, samt om någon taxiförare drabbas av en arbetssjukdom, måste taxiföretaget utreda detta och vidta åtgärder för att förhindra att det uppstår igen. Företagshälsovården kan då hjälpa till att utreda orsakerna och föreslå åtgärder.

Krisstöd. Om det inträffar en chockartad händelse i taxiföretaget kan företagshälsovården ge snabb professionell hjälp. Till exempel om någon taxiförare har blivit utsatt för våld, hot eller annan traumatisk händelse i taxiarbetet.

Alkohol och droger. Ofta har företagshälsovården egen kompetens i ämnet, om inte så kan de förmedla kontakt till specialist. Företagshälsovården kan hjälpa till med att utforma policy och rutiner om alkohol och droger. Företagshälsovården brukar kunna utföra alkohol- och drogtester.

Hälsa och livsstil. Företagshälsovården kan ge utbildning till taxiförarna om vikten av en god hälsa och livsstil, och hur detta kan uppnås. Enskilda taxiförare kan också få råd och stöd i att förbättra sin hälsa och förändra sin livsstil.

 

Företagshälsovården kan således hjälpa ett taxiföretag med de ämnesområden som tas upp på den här webbplatsen – Taxiförares arbetsmiljö.

 

Användbara webbsidor

Företagshälsovården behövs – Broschyr från Arbetsmiljöverket

Sveriges företagshälsor – hitta din företagshälsa nära dig

 

Frågor att fundera över och diskutera

  • Är ditt taxiföretag ansluten till företagshälsovård?
  • Vilka tjänster har taxiföretaget avtal om?
  • Om ditt taxiföretag inte är ansluten till någon företagshälsovård, anlitar ni då istället annan extern hjälp?
  • Vad är det för tjänster ditt taxiföretag köper från annan extern hjälp?
  • Andra funderingar över företagshälsovård?