Hot och Våld

Hot och Våld

Allt fler yrkesgrupper drabbas av hot och våld i arbetet. Utöver fysiska skador innebär det en psykisk påfrestning att bli utsatt för hot eller våld. Endast oron för att något ska hända skapar stress och psykisk belastning.

Varje år utsätts två av tio taxiförare för hot och en av tio taxiförare för våld. Det betyder att mer än 4000 av landets 23 000 taxiförare drabbas årligen av hot, och mer än 2000 utsätts årligen för våld. Var femte taxiförare har någon gång funderat över att sluta köra taxi på grund av riskerna för hot och våld. Bara Taxi Stockholm har omkring 150 larm om hot, rån eller överfall per år. Hot och våld vanligt för taxiförare.

Mest utsatta för hot och våld är:

 • Taxiförare med invandrarbakgrund
 • Taxiförare under 40 år
 • Taxiförare som arbetat fem år eller kortare tid i yrket
 • Taxiförare som arbetar i stora och medelstora städer
 • Taxiförare som arbetar natt mot lördagar efter klockan 01.00

Det är oftast personer som är berusade, narkotikapåverkade eller psykiskt sjuka som angriper taxiföraren. Synpunkter om betalning är vanligt. Kunden tycker att föraren har kört en onödigt lång sträcka och vill inte betala det pris som taxametern visar.

Under 2017 genomförde Nordiska Transportarbetarfederationen (NTF) en enkätundersökning med 509 svarande som visar att 60 procent av de nordiska taxiförarna någon gång varit utsatta för våld eller hot om våld i jobbet. Det kan bland annat röra sig om hotfull stämning, utebliven betalning och hot om fysiskt våld.

Av Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapporter framgår att antalet taxirån har minskat. År 2011 begicks 60 rån, 2013 58 rån, 2016 30 rån, 2017 22 rån, 2019 41 rån och 2020 31 rån. I rånen 2019 genomfördes tio rån med skjutvapen och för 2020 års rån var elva rån med skjutvapen. År 2008 uppgick rånen till 83 varav 23 rån genomfördes med skjutvapen. Uppgifterna bygger på statistik från Brottsförebyggande Rådet (Brå).

För att minska hot och våld mot taxichaufförer har Arbetsgivarorganisationen Transportgruppen tillsammans med Transportfackens Yrkes – och Arbetsmiljönämnd (TYA) gjort ett flertal kartläggningar av problemet. Detsamma har fackförbundet Transportarbetareförbundet gjort.

En undersökning av Transportarbetareförbundet visar dessutom att kunskaper om arbetsmiljöfrågor är låg hos taxiförare. Sådant som trafiksäkerhetspolicy, arbetsmiljöpolicy eller hur tillbud ska rapporteras har man ingen aning om. Många vet inte vad som händer om de trycker på larmet. Några specifika kunskaper om hur deras taxiföretag arbetar med hot och våld och arbetsmiljö i övrigt har man heller inte.

För att förhindra brott mot taxiförare gäller det att göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra.

Sju faktorer för ökad trygghet:

 • Arbetsgivarens rutiner – Det ska finnas rutiner för hur beställningscentralen, taxiföretaget och taxiföraren ska hantera situationer av hot och våld i taxibilen.
 • Skyddskamera i taxifordonet – Den förebygger hot och våld och underlättar uppklarandet av händelsen eftersom bilderna ger ett signalement på förövaren och fungerar som bevismaterial vid en rättegång.
 • Fungerande nöd- och larmsystem – Vilket ökar tryggheten för taxiföraren och ger bättre hantering av situationen med hot och våld och underlättar upplösning och uppklarande av inträffad händelse.
 • Kunskap att bemöta hotfulla och våldsamma passagerare. Ge taxiföraren utbildning i att bemöta hotfulla och drogpåverkade personer. Detta förebygger våld och förbättrar hanteringen av situationer med hot och våld.
 • Liten kontantkassa minskar allmänt risken för hot och våld.
 • Taxiförare är trafiktjänstemän – Detta förebygger hot och våld och underlättar ett uppklarande av händelsen. Som trafiktjänsteman har taxiföraren en starkare rättslig status om de bär uniform. Påföljden efter en misshandel blir då strängare.
 • Omhändertagande – Efter hot eller situationer där taxiförarens varit utsatt för våld kan denne behöva någon att prata med om sin upplevelse – en person som lyssnar och kan stödja den som nyss varit med om en traumatisk upplevelse.

Kurser och material från TYA som ger stöd i arbetet mot hot och våld. (TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn.)

 • “Hot och våld mot taxiförare” – Endagskurs för att förhindra att farliga situationer uppstår eller lindra negativa effekter, tillämpa regler etc.
 • “Guide för anmälan av vissa brott mot taxi  förare” – Vad som bör ingå i en polisanmälan.
 • “Om det händer” – Beredskapsplan, rutiner och handledning för krisarbete vid hot och våld.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2).

Checklista Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket)

Frågor att funder över och diskutera

 • Finns det rutiner i taxiföretaget om hur du ska hantera situationer av hot och våld?
 • Förekommer återkommande information eller utbildning om hur du bör bemöta hot och våld?
 • Har du själv hamnat i en hotfull situation under taxikörning? Hur hanterade du den? Något du gjorde bra? Något du hade velat göra annorlunda?
 • Någon speciell kunskap och övning som du skulle vilja ha för att känna dig mer förberedd för att hantera en eventuellt kommande situation av hot eller våld?
 • Något övrigt i anslutning till ämnet som du tycker är viktigt?