Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling

Handlingar som riktas mot en person på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att personen ställs utanför en gemenskap kallas för kränkande särbehandling. Att kränka betyder att genom ord eller handling förnedra någon. Särbehandling innebär att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist sätt. Mobbning är det uttryck som oftast används när vi pratar om kränkande särbehandling.

Exempel på kränkande särbehandling är att:

 • bli utfryst
 • bli exkluderad från möten
 • bli orättvist anklagad
 • bli personligt uthängd
 • bli kallad för elaka saker inför andra 

Den här typen av händelser är naturligtvis känslomässigt påfrestande, obehagliga och olustiga för den drabbade. I värsta fall kan det leda till allvarlig psykisk ohälsa och självmord. Taxiföretaget ska därför klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Alla taxiförare ska känna till det. Klargörandet kan göras skriftligen i en policy.

Taxiföretaget ska också ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras i företaget. Rutinerna ska göras kända för alla taxiförare.

Av rutinerna ska framgå:

 • Vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer
 • Vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra 
 • Hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp

Som med allt arbetsmiljöarbete är det nödvändigt att taxiförarna får vara med och diskutera och påverka taxiföretagets policy och rutiner om kränkande särbehandling.

Föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

 

Två former av diskriminering på arbetsplatsen:

1. Trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet. Det kan handla om etniskt ursprung, kön eller sexuell läggning. 

2. Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om kommentarer, ord eller fysisk beröring och tafsande.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Gemensamt för alla händelser av kränkningar och trakasserier är att taxiföretaget ska utreda händelserna och vidta åtgärder så att kränkningarna och trakasserierna inte fortsätter, samt följa upp att vidtagna åtgärder har haft effekt.

 

Frågor att fundera över och diskutera

 • Har ditt taxiföretag någon uttalad policy mot kränkande särbehandling och trakasserier?
 • Finns det någon beredskap i taxiföretaget ifall kränkande särbehandling eller trakasserier skulle förekomma (Rutiner)?
 • Känner alla taxiförare till taxiföretagets policy och rutiner i frågan?
 • Hur hanterar vi kränkningar och trakasserier från taxikunder?
 • Hur hanterar vi kränkningar och trakasserier från taxikollegor?
 • Hur hanterar vi kränkningar och trakasserier från chefen?
 • Finns det behov av att förbättra taxiföretagets hantering av frågorna?