Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren i ett taxiföretag är skyldig att bedriva ett arbetsmiljöarbete i sin verksamhet så att taxiförare inte utsätts för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska vara systematiskt och uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas att arbetsgivaren ska följa upp sin verksamhet på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det innebär att undersöka verksamhetens arbetsmiljö, riskbedöma den och genomföra de förändringar som behövs, samt följa upp dessa. Syftet med arbetsmiljöarbetet är att företagets arbetsmiljö ska blir sund och säker och risken för olyckor och ohälsa minimeras. De anställda och deras skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet. Det betyder att taxiföretaget ska samverka med sina taxiförare i arbetsmiljöarbetet.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet gäller således för dig som arbetsgivare inom taxinäringen. För transportbranschen bör också trafiksäkerhetsfrågor ingå i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kan göra besök och inspektera hur taxiföretaget bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Fem steg för att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet i taxiföretaget

1. Undersök taxiförarnas arbetsmiljö och gör en riskbedömning

I taxiarbetet finns faktorer och arbetsmoment som behöver undersökas och riskbedömas om de kan ge upphov till ohälsa och olycksfall. Det gäller till exempel verksamhet i garaget, förarmiljön, trafiksäkerheten, fysiska och psykiska belastningar och taxiförarnas arbetstrivsel. I undersökningen noteras det som ska riskbedömas. Till hjälp vid undersökningen är det bra att använda checklistor.

Riskbedöm varje enskild företeelse som noteras i undersökningen. Bedöm om den utgör risk för ohälsa och olycksfall, eller inte. Om den utgör en risk, avgör då om det är en allvarlig risk eller inte, och notera detta i riskbedömningen. Med allvarlig risk menas att det finns stor chans att risken kan inträffa och att konsekvenserna av händelsen blir allvarliga. Riskbedömningen kommer att visa vad som behöver åtgärdas. Allvarlig risk ska prioriteras för åtgärd. Allt som utgör någon form av risk ska tas med i den kommande handlingsplanen. Risker som går att åtgärda omedelbart ska åtgärdas direkt och behöver inte tas med i handlingsplanen.

2. Upprätta en handlingsplan för åtgärder

Skapa en handlingsplan för det som måste åtgärdas. Underlaget hämtas från riskbedömningen. Olycksfall, allvarliga tillbud, sjukfrånvaro och avvikelserapporter kan också utgöra viktigt underlag. Åtgärderna i handlingsplanen ska ha en tidplan och åtgärdas så fort det är praktiskt möjligt. Vissa åtgärder kan lösas under innevarande månad, närmaste kvartal, halvår eller under innevarande år. Andra åtgärder som till exempel kräver stora investeringar kan däremot behöva sträcka sig över flera år.

Lämpliga rubriker i handlingsplanen:

 • Vad är problemet?
 • Vad ska göras?
 • Vem ansvarar för att det blir gjort?
 • När ska det vara klart?
 • När ska uppföljning/utvärdering av vidtagen åtgärd genomföras och av vem?

3. Upprätta taxiföretagets arbetsmiljöpolicy

Handlingsplanen kan användas som underlag för att upprätta arbetsmiljöpolicyn. Hur vill ni att taxiföretagets arbetsmiljö ska vara? Fundera över den arbetsmiljö ni vill ha och hur ni kan uppnå den. Det kan till exempel handla om taxiförarnas arbetstrivsel och hälsa ur olika aspekter, taxibilarnas utrustning och standard, psykiska och fysisk belastningar i taxiyrket. Policyn kan handla om såväl närliggande arbetsmiljömål som mera långsiktiga arbetsmiljömål.

4. Åtgärda riskerna

De risker för ohälsa och olycksfall som finns upptagna i handlingsplanen ska nu åtgärdas och följas upp

5. Genomgång av taxiföretagets systematiska arbetsmiljöarbete

En gång per år ska taxiföretaget gå igenom sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Vid denna årliga genomgång gås handlingsplanen igenom och ni stämmer av om de arbetsmiljörisker som framkommit i riskbedömningen blivit åtgärdade. Se över arbetsmiljöpolicy och trafiksäkerhetspolicy om de fortfarande är aktuella eller behöver utvecklas. Fundera också över om ni behöver komplettera ert systematiska arbetsmiljöarbete med nya områden och aktiviteter. 

Tips för att komma igång

Om taxiföretag inte har något arbetsmiljöarbete idag kan innehållet på denna webbsida kännas stort och kravfyllt. Men se utformandet av arbetsmiljöarbetet som en utvecklingsprocess. Någonstans måste den processen börja och det viktigaste är att göra någonting än ingenting. 

Börja så här:

 • Låt taxiförarna utse ett arbetsmiljöombud. Med denne kan du som chef resonera kring arbetsmiljöarbetets utformning i taxiföretaget och hur arbetsmiljön för taxiförarna kan förbättras.
 • Därefter undersök taxiförarnas arbetsmiljö och riskbedöm denna. Gör det tillsammans med arbetsmiljöombudet. Notera det som bör åtgärdas i en handlingsplan och genomför därefter dessa åtgärder.

Användbara webbsidor

Arbetsmiljöverkets webbplats finns:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets checklista Resultat av riskbedömning / Handlingsplan

Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd (TYA) har ett enkelt material för att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet på åkerier. 

https://www.tya.se/om-oss/nyheter/nyhet-sam-guiden/

Organisationen Prevent som ägs av arbetsmarknadens parter på den privata sidan har många checklistor för arbetsmiljöarbetet på sin webbplats:

Checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete

Frågor att fundera över och diskutera

 • Finns det något regelbundet återkommande arbetsmiljöarbete i ditt taxiföretag?
 • Vad består det arbetsmiljöarbetet av?
 • Fungerar det bra? /  kan det bli bättre?
 • Vad behöver utvecklas i ert arbetsmiljöarbete för att taxiföretaget ska leva upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete?