Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten på vägarna är en del av taxiförarnas arbetsmiljö. Trafiksäkerheten beror på en mängd faktorer i samspelet mellan väg, fordon och människa.

Trafiksäkerhetsfrågor ska finnas med när taxiförares arbetsmiljö undersöks och utvecklas till det bättre. En integrering av trafiksäkerhetsfrågor i arbetsmiljöarbetet skapar en helhetsbild över hälsa och säkerhet för taxiförarna.

Fyra åtgärder för ökad trafiksäkerhet i taxiföretaget 

1. Förstärk taxiförarens kunskaper i trafiksäkerhetsfrågor

Exempel på utbildningsinnehåll från Arbetsmiljöverkets webbsida – Åtgärder för att öka trafiksäkerheten.

 • Hur människan fungerar i olika trafikmiljöer
 • Hastighet och dess konsekvenser och inverkan för en olycka
 • Bilbältets och andra skyddssystems inverkan vid en kollision
 • Alkoholens, drogers och mediciners inverkan på trafiksäkerheten
 • Sömn, vakenhet och hur man tyder sina egna signaler på trötthet
 • Vilka trafikrisker finns det med en stressad förare?
 • Första hjälpen och brand
 • Halkkörning, körning i mörker och under övriga dåliga väderförhållanden
 • Lastsäkring
 • Taxiföretagets interna rutiner rörande trafiksäkerheten.

2. Förändra taxiförarens attityder

I 90% av alla trafikolyckor är det människans beteende som utgjort orsaken till olyckan. Vanligtvis handlar det om för hög hastighet, ouppmärksamhet, trötthet och för kort avstånd till framförvarande fordon. Därför är arbetet med attityder och värderingar för att följa trafiklagstiftningen viktigt.

En bra taxiförare är inte den som kommer fortast fram, utan den som kommer säkrast fram. Tyvärr kan vi ofta se att taxiförare har alltför bråttom i trafiken. Försäkringsbolaget Folksam undersöker varje år hur yrkesförare håller hastighetsbegränsningar. Senaste mätningen (år 2022) visar att i 78 procent av alla mätningar har föraren kört för fort. Taxi hade högst andel överträdelser.

Ödmjukhet, hänsyn och vänlighet i trafiken är viktigt för trafiksäkerheten. Taxiförare bör vara ett gott föredöme för att minska dagens aggressivitet i trafikmiljön. Förhållandet till alkohol och droger liksom sömn och vila bör också bli föremål för attitydpåverkan.

En annan fråga för attitydpåverkan är taxiförarens relation till taxibilens kommunikationsutrustning under färd. Ibland måste taxiföraren hantera vector och GPS-utrustning under färd och då är det viktigt att detta sker under trygga trafikförhållanden. Under färd kommer då och då ljudsignaler om att det finns nya meddelanden på vector från beställningscentralen. Av ren informationsnyfikenhet tittar vi då på meddelandet. Ouppmärksamhet i trafiken är en av orsakerna till många trafikolyckor. Du som taxiförare måste hitta en strategi för att hantera kommunikationsutrustningen på ett trafiksäkert sätt. Målet måste vara att inte låta informationssystemet avleda uppmärksamhet från trafiken.

En taxiförare måste också kunna avstå från mobiltelefonen under körning. Telefonsamtal ska endast förekomma när handsfree används. Hantering av e-post och sociala medier under färd är helt oacceptabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt och är dessutom olagligt. Straffet för att hålla i mobiltelefonen under färd är 1500 kronor i böter.

3. Upprätta en trafiksäkerhetspolicy

Exempel på policyinnehåll från Arbetsmiljöverkets pdf – Så här kan en trafiksäkerhetspolicy se ut. (Här anpassad till taxiföretag)

A. Taxiföretaget ska:

 • En gång per år kartlägga taxiförarnas risker för ohälsa och olycksfall kopplad till trafikmiljön
 • En gång per år följa upp taxiföretagets trafiksäkerhetspolicy och uppdatera denna vid behov
 • Se till att alla taxiförare har den utbildning och kunskap som behövs för att följa trafiksäkerhetspolicyn

B. Taxiföraren ska:

 • Alltid vara nykter och drogfri i arbetet
 • Alltid vara utvilad i arbetet
 • Alltid använda bilbältet
 • Respektera hastighetsbestämmelser och övriga trafikregler
 • Genom sitt körsätt och övriga beteende uppträda som en förebild i trafiken
 • Alltid tillämpa 3-sekundersregeln; dvs. alltid hålla ett minsta avstånd till framförvarande om tre sekunder
 • Alltid använda handsfreeutrustningen vid mobiltelefoni under körning Användning av handhållen mobiltelefon under körning är förbjudet
 • Alltid lasta rätt enligt gällande förordningar. Överlast och lastning på fel sätt får aldrig förekomma
 • Omgående rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt till arbetsgivaren
 • Omgående rapporterar uppkomna fel och brister på fordonet till bilansvarig

C. Taxibilen ska:

 • Ska vara besiktad
 • Servas och underhållas regelbundet på ett sådant sätt att fordonen alltid är i trafiksäkert skick
 • Ha däck med lagstadgat mönsterdjup och inte mer än 5 år gamla
 • Ha alkolås
 • Ha en väl fungerande taxiutrustning

4. Gör en årlig genomgång av företagets arbete med trafiksäkerhetsfrågor

Trafiksäkerhetsarbetet ska integreras med taxiföretagets systematiska arbetsmiljöarbete. Vid den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet bör företagets arbete med trafiksäkerhetsfrågor och trafiksäkerhetspolicyn stämmas av. Har vi gjort några aktiviteter för att förbättra trafiksäkerheten under året och har vi levt upp till vår trafiksäkerhetspolicy? Behöver den utvecklas?

Om behov av förbättringar finns ska dessa föras in i en handlingsplan för åtgärder. Handlingsplanen kan med fördel integreras med handlingsplaner som avser arbetsmiljö enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genomförda åtgärder ska följas upp. 

Användbara webbsidor 

Arbetsmiljöverkets webbsida Åtgärder för att öka trafiksäkerheten

Arbetsmiljöverkets broschyr Bra arbetsmiljö på väg

Arbetsmiljöverkets webbsida Förebyggande arbetet för ökad trafiksäkerhet

Arbetsmiljöverkets webbsida Huvudsakliga risker i trafiken

Arbetsmiljöverkets webbsida Ansvar för säkerheten i trafiken

Frågor att funder över och diskutera

 • Har våra taxiförare fått någon utbildning i trafiksäkerhet? (Utöver trafikverkets utbildning för att erhålla taxiförarkort)
 • Finns det någon trafiksäkerhetspolicy i företaget?
 • Vilka attityder och värderingar finns hos taxiförarna vad gäller säker körning?
 • Vad görs i företaget för att öka trafiksäkerheten?
 • Hur ser informationsvägen ut från förare till ansvarig för snabb rapportering av fel och avvikelser i garage och på fordon?